Polityka prywatności firmy Starfax Ireneusz Maranowski, Mariusz Wyszyński Spółka Jawna
właściciela strony test.starfax.waw.pl

 

§1. Informacje ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starfax Ireneusz Maranowski, Mariusz Wyszyński Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000016342, NIP: 5241826750, REGON: 012312635. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez Starfax Sp.J. z siedzibą w Warszawie danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe lub poszczególne strony markowe (dalej łącznie ,,Użytkownicy”).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Administrator Danych

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres.
 2. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§3. Podstawa prawna

 

Polityka prywatności firmy Starfax Spółka Jawna odnosi się do poniższych przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

§4. Pliki cookies

 

 1. Witryna test.starfax.waw.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach: a.konfiguracji serwisu b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; c. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. d. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych e. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§5. Cele i podstawy przetwarzania danych

 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. przyjęcia zgłoszenia naprawy, formularza kontaktowego
 2. kontaktu oraz udzielenia pomocy technicznej, merytorycznej
 3. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
 5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia
 6. realizowania obowiązków prawnych podmiotu Starfax Spółka Jawna

§6. Zasady przetwarzania danych

 

 1. Dane osobowe o których piszemy mogą obejmować: twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne. W każdym przypadku przetwarzamy tylko niezbędny zakres danych.
 2. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia zasad:
 3. Poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim
 4. Integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją
 5. Dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba

§7. Informacje o formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym oraz formularzu zgłoszenia naprawy.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane osobowych podane w formularzu zapisów są rejestrowane przez Administratora strony w rejestrze (RODO).
 4. Osoba, która wypełni formularz zapisów ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

§8. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych formularzy będą przetwarzane przez:

 1. okres przez jaki są świadczone usługi;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. okres na jaki została udzielona zgoda;
 4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot Starfax Spółka Jawna do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

§9. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

§10. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw skontaktuj się z naszą firmą wykorzystując formularz kontaktowy na stronie test.starfax.waw.pl lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@starfax.waw.pl.

 

ZADZWOŃ DO NAS

+48 22 839 48 49

NAPISZ

biuro@starfax.waw.pl

TU JESTEŚMY

ul. Mickiewicza 25
01-551 Warszawa, Polska

Biuro czynne 

poniedziałek-piątek 9:00-17:00

OBSERWUJ NAS